Danh mục: Spring core

  • Spring Bean life cycle – Vòng đời của Bean trong Spring

    Trong Spring Framework, bean là đối tượng được quản lý bởi Spring container. Sẽ rất quan trọng nếu bạn hiểu được vòng đời của Bean, và tận dụng một số phương pháp của Spring cung cấp để tùy chỉnh cách mà nó được tạo ra cũng như bị hủy. Tổng quan về Spring Bean life…

  • Logging với AOP trong Spring Boot

    Để tiếp tục của bài viết Aspect Oriented Programming (AOP) và Spring AOP. Trong bài viết này sẽ trình bày chi tiết hơn về Spring AOP. Cách dẫn tạo aspect bằng một vị dụ về việc ghi log cho ứng dụng. Giới thiệu Trong bài viết này, mình phát triển một ứng dụng CRUD đơn…

  • Aspect Oriented Programming (AOP) và Spring AOP

    1 Giới thiệu vấn đề Một hệ thống được xây dựng bởi nhiều thành phần khác nhau, mỗi thành phần xử lý một phần chức năng cụ thể. Nhưng không hẳn, các thành phần này còn mang nhưng trách nhiệm khác ngoài chức năng lõi của nó (core functionality), như là việc ghi log cho…